Puszcza Mariańska, dnia 22.07.2015 r.

 

 

 

Znak sprawy: GBP 26/1/2015

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

( dotyczy zamówienia usługi remontowej )

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej
ul. Króla Jana Sobieskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
NIP 838-17-74-351
REGON 000 957 666
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Bożena Łukasik-Jędrzejewska –
dyrektor GBP.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na  położeniu 55 m.kw. paneli  podłogowych w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
-   przygotowanie posadzki (wyrównanie, uzupełnienie ubytków),
-   położenie twardego podłoża
-   położenie paneli podłogowych spełniających następujące parametry klasa ścieralności
    AC 5, grubość 10 mm., wzór po uzgodnieniu z Zamawiającym,
-   wykończenie listwami przyściennymi.
   Wszystkie materiału służące do całkowitego wykonania usługi zapewnia usługobiorca.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia      podwykonawcom.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu   zamówienia.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 17 – 25.08.2015 r.

 

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:
 

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 

1.   Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gbppm@o2.pl,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej, ul. Króla Jana Sobieskiego 1,
96-330 Puszcza Mariańska do dnia wraz z załączoną kserokopią wypisu
z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

3.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.  Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:   http://www.puszczamarianska.naszabiblioteka.com/bip/

 

 

VI. OCENA OFERT

 1. Niniejsze zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej, w oparciu o cenę, referencje i udzieloną gwarancję.
 2. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907) z uwagi na niespełnienie łącznie trzech okoliczności wymienionych w art. 3 ust. 5., postępowanie jest prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
   

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.puszczamarianska.naszabiblioteka.com/bip/ najpóźniej do dnia 12.08.2015 do godz. 15.00.


VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor GBP – Bożena Łukasik-Jędrzejewska  pod numerem telefonu 46/831 81 43 oraz adresem email: gbppm@o2.pl

 

 

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

……………………………………………………

             (oznaczenie Wykonawcy)

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

               ( dotyczy zamówienia usługi remontowej )

 

 

 1. Dane dotyczące Wykonawcy

 

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Siedziba ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………………………………………………………………………………

Nr faksu …………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail ………………………………………………………………………………….………………

Nr NIP
…………………………………………………………………………………………………

Nr REGON …………………………………………………………………………………………………

Nr konta …………………………………………………………………………………………………

 

 1. Dane dotyczące  Zamawiającego
   

Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej
ul. Króla Jana Sobieskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska
NIP 838-17-74-351
REGON 000 957 666
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
Bożena Łukasik-Jędrzejewska – dyrektor GBP.

           Strona internetowa: http://www.puszczamarianska.naszabiblioteka.com/
           adres a-mail: gbppm@o2.pl

 

 1. Zobowiązania Wykonawcy:

Zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na  położeniu 55 m.kw. paneli podłogowych  w lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej, zgodnie z zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym na kwotę:

 

Podatek VAT ………..% ……………………………… zł,
słowie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….zł

Cena brutto ……………………………………………… zł,
słownie:……………………….…………………………………………………………………………………….………………………………………………………….zł

 

Oferuję gwarancję na wykonany zakres robót na okres ………………………………………………………….. lat.

 

 1. Oświadczenia Wykonawcy:
   
 1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z Zapytaniem ofertowym i jego załącznikami (znak sprawy : GBP 26/1/2015 ) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
 2. Oświadczam/y, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.
 3. Posiadam/y uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 4. Posiadam/y niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 5. Znajduję/jemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 6. Dokonałem/liśmy oględzin budynku i znany nam jest jego stan. Wszystkie poczynione z tego tytułu wnioski i spostrzeżenia zostały uwzględnione
  w złożonej cenie.
 7. W przypadku wyboru  mojej/naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach z uwzględnieniem zapisów zawartych
  w zapytaniu ofertowym.
 8. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
  W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z póz. zm.).
 9. Zobowiązuję /jemy się wykonać zamówienie w terminie do 25.08.2015r.

 

 

 

          Oferta została złożona na ………………………..stronach
podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …….….. do nr ………….

 

 

 

Miejscowość, data …………………………………………..     

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 674

Utworzono dnia: 17.05.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

29.07.2015, Administrator główny:

Edycja zakładki Przetargi